Generell informasjon, sfo Karmøy kommune

Skolefritidsordningen (SFO) ved de kommunale grunnskolene i Karmøy eies og drives av Karmøy kommune. Opptaket skjer gjennom Visma Flyt skole.

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid for elever på 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Alle som er påmeldt innen søknadsfristen 15. februar får plass. De som søker etter fristen får plass etter kapasitet på den enkelte skole. Bekreftelse på plass sendes ut når det er tildelt plass.
Barnet beholder plassen til det er ferdig med 4.trinn/ 7.trinn, eller til plassen sies opp skriftlig og oppsigelsestiden har gått ut. Ved flytting til en annen skole i kommunen vil plassen ved SFO følge med.

Skolefritidstilbudet i kommunen er stengt i perioden f.o.m. 1. juli t.o.m. 31.juli hvert år. I ferieperioder kan to eller flere av skolefritidsordningene blir slått sammen for å utnytte kapasiteten på en best mulig måte.
Skolefritidsordningen har 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen må være registrert senest innen utgangen av mai dersom eleven ikke skal benytte SFO- plassen neste skoleår. Det er bindende påmelding til skolefritidsordningen. Selv om barnet ikke har benyttet plassen/ begynt i SFO, må plassen sies opp hvis den ikke skal benyttes.
Hvis en vil øke oppholdstiden, gjelder dette som en påmelding til annet opphold og opptakskriteriene gjelder. Ved ledig kapasitet kan skolen avtale å øke oppholdstiden med umiddelbar virkning.
Ved ønske om redusert oppholdstiden gjelder dette som en oppsigelse av en del av tilbudet, og regler for oppsigelse gjelder.

Kostnadene ved skolefritidsordningen dekkes i hovedsak gjennom egenbetaling fra foresatte. Betalingssatsene blir fastsatt av kommunestyret, og det kreves betaling for 11. mnd. i året. Eventuelle kostpenger kommer i tillegg. I Karmøy kommune gjelder nasjonale moderasjonsordninger for SFO (Forskrift til opplæringslova, kapittel 1B Skolefritidsordninga).
Det kan søkes redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. til 4. trinn. Utgifter til SFO skal pr. barn utgjøre maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen. Det er ikke en forutsetning at barnet har heltidsplass for at foreldrene skal omfattes av ordningen. Det betyr at foreldrebetalingen for en deltidsplass skal beregnes på samme måte som for en heltidsplass, og at det skal gis moderasjon dersom foreldrebetalingen overstiger seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Gratis SFO for elever med særskilte behov som innvilges plass på 5.- 7. trinn

Kommunen har fire ulike tilbud:
Ettermiddagsmodell 1 (Skoleslutt – til kl. 15.00)
Ettermiddagsmodell 2 (Skoleslutt – til kl. 16.30)
Full modell 1 (morgen+ ettermiddagsmodell 1 til kl. 15.00)
Full modell 2 (morgen+ ettermiddagsmodell 2 til kl. 16.30)