Fravær

Foresatte registrerer elevenes sykdomsfravær via Visma Flyt skole, før kl.08:15 hver morgen. Dersom fraværet går over tre dager, ber vi dere kontakte oss for mer informasjon om årsaken. For å ivareta de yngste elevenes sikkerhet, kontakter vi hjemmet dersom elever på 1. og 2.trinn ikke har kommet til skolen innen ca kl.08:45 og det ikke er registrert fravær av foresatte.

Skole er viktig, og vi ønsker å verne om de 190 dagene som skoleåret består av. Derfor henstiller vi til at det ikke søkes om permisjon fra undervisning utenom ved helt spesielle anledninger. Kontaktlæreren kan gi fri i inntil to dager. Rektor kan innvilge inntil ti dager permisjon.
Permisjonssøknad sendes fortrinnsvis digitalt via Visma, alternativt ved vanlig post til skolens adresse / mailadresse. Søknaden må være begrunnet og levert i god tid. Permisjonssøknader blir avslått dersom vi vurderer fraværet som uforsvarlig i forhold til elevens skolefaglige utvikling, eller ved stort fravær ellers.

Ved ugyldig, eller bekymringsfullt stort omfang av fravær uavhengig av årsak, har skolen egne rutiner og samarbeid med PPT og/eller barnevernstjenesten.