Trygt skolemiljø

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens subjektive opplevelse som er avgjørende for om skolen skal gripe inn. Jf. Opplæringsloven § 9A-2. 

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og om mulig stoppe krenkelsen med en gang
  • melde ifra om krenkelsen til rektor

Rektor har ansvar for at skolen undersøker saken, og videre for å lage en plan og sette inn tiltak slik at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og foreldrene om hva som blir gjort, både eleven og foresatte har rett til å bli hørt i saken. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken, jf. § 9a-5 i Opplæringsloven. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.